معرفی

مشخصات فردی

نسرین آخوندی

نام - نام خانوادگی : نسرین   آخوندی

پست الکترونیکی : n_akhoundi@azad.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : آمار
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : شهید بهشتی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : امار
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : شهید بهشتی

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : امار

سوابق اجرایی

 

-درسمت مشاور امار طرحهای تحقیقاتی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران به مدت 12 سال (از 1381تا 1393)دهها طرح پژوهشی را همکاری کرده ام

- درسمت مشاور امار واحد دندانپزشکی تهران دانشگاه آزاد اسلامی به مدت 5 سال (از 1390تا کنون) همکاری کرده ام.

- درسمت عضو کمیته اخلاق در پژوهش  واحد دندانپزشکی تهران دانشگاه آزاد اسلامی به مدت 2 سال (از  1394 تا کنون) همکاری

 کرده ام.

-عضو کمیته تحصیلات تکمیلی گروههای حسابداری و مدیریت صنعتی دانشکده مدیریت و حسابداری واحد تهران جنوب به مدت 4 سال از سال 1391تاکنون.

 

 

-مشاور امار امور انفورماتیک شرکت توزیع  برق منطقه ای تهران  و برگزاری دورههای امارکاربردی برای مدیران این شرکت( به مدت 1سال 1380 (

 

 

 

 عضویت در مجامع و انجمن های ملی و بین المللی

تیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : ریاضی

محل خدمت : دانشکده فنی

مرتبه علمی : استادیار

پایه : 19

نوع استخدام : قطعی رسمی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1376-11-01

نسرین آخوندی
نسرین آخوندی

محل خدمت :
    دانشکده فنی
مرتبه علمی :
    استادیار
^