پایان نامه های در حال انجام


پایان نامه های دفاع شده

- فریدون عاشورلو رشته مدیریت صنعتی(واحد تهران جنوب), نیمسال دوم94 تا نیمسال اول 95, -شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر حفظ مشتریان کارخانجات تولید تلفن همراه با رویکرد تصمیم گیری چند معیاره فازی (کارخانهGLX (,

- مهدی کاظمی دستان رشته مدیریت تکنولوژی - سیاست های تحقیق و توسعه(واحد تهران جنوب), نیمسال دوم 94 تا دیماه 95, -عوامل عدم موفقیت در ایجاد کسب و کارهای جدید بر پایه توسعه محصول با استفاده از داده کاوی(نمونه مورد مطالعه شرکتهای وابسته به خودروسازان),

نسرین آخوندی
نسرین آخوندی

محل خدمت :
    دانشکده فنی
مرتبه علمی :
    استادیار
^