زمینه های تحقیقاتی مورد علاقه و پیشنهاد طرح تحقیقاتی برای دانشجویان

نسرین آخوندی
نسرین آخوندی

محل خدمت :
    دانشکده فنی
مرتبه علمی :
    استادیار
^