دروس

نیمسال اول ۹۴-۹۳

» تحلیل آماری

نیمسال اول ۹۵-۹۴

» آمار و احتمال مهندسی

نیمسال دوم ۹۴-۹۳

» تحلیل آماری

زمینه های تدریس

دروس امار  

نسرین آخوندی
نسرین آخوندی

محل خدمت :
    دانشکده فنی
مرتبه علمی :
    استادیار
^