کنفرانس ها

بین المللی :داخلی :

3 نسرین آخوندی ،2 فرهاد مهمان پذیر ، 1 توران بی مر, 27 آذر 1394 ، تهران, اثرات پیاده سازی (مدیریت ارتباط با مشتری) و رابطه آن با کاهش هزینه هاCRM (مورد مطالعه : شعب مستقل بانک ملی در شهر تهران), کنفرانس سالانه کسب وکار ، مدیریت، اقتصاد,

Mehdi Rahimi1, Ali Hajiesmaeili2, Azadeh Sohrabinejad3, Nasrin Akhondi4, 16 خرداد 1394 ، تهران, Determining of Logistics Cost Reduction Strategies (Case Study of Goldiran Co), کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد ومهندسی صنایع,

نسرین آخوندی
نسرین آخوندی

محل خدمت :
    دانشکده فنی
مرتبه علمی :
    استادیار
^