فعالیت های اجرایی گذشته - جوایز و تقدیر نامه ها

 

لوح لوح سپاس ازهشتمین جشنواره علمی پژوهشی دندانپزشکی شهید دکتر احمد هدایت برای مقاله دندانپزشکی کودکان  در رتبه برتر(نویسنده همکاربوده ام) -

لوح سپاس از دهمین جشنواره علمی پژوهشی دندانپزشکی شهید دکتر احمد هدایت برای پایان نامه  دکتری دندانپزشکی کودکان  در رتبه دوم( مشاور امار پایان نامه بوده ام )

نسرین آخوندی
نسرین آخوندی

محل خدمت :
    دانشکده فنی
مرتبه علمی :
    استادیار
^